logo
logo
Esileht
Privaatsuspõhimõtted
Üldine

TV Play Baltics pakub Teile võimalust tellida Home3 teenuseid, tooteid või osaleda erinevates tegevustes, mis on seotud Teie pakkumisega (edaspidi “Teenused”). TV Play Baltics mõistab, et Teie isikuandmed on Teile tähtsad, ning on seetõttu pühendunud nende kaitsmisele ja austamisele.

Käesolevad Privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas me käitleme isikuandmeid, mida Teilt kogume või mida Te meile esitate. Lugege käesolevad Privaatsuspõhimõtted kindlasti hoolikalt läbi, et mõista meie põhimõtteid ning seda, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme ja kuidas neid kasutada võime. Käesolevaid Privaatsuspõhimõtteid võidakse muuta ning kõik muudatused ja täiendused tuuakse ära käesoleva dokumendi lõpus koos teabega selle kohta, millisel kuupäeval muudatused ellu viidi, seetõttu palume Teil nende Privaatsuspõhimõtetega aeg-ajalt uuesti tutvuda.

Me töötleme Teie isikuandmeid viisil, mis tagab nende asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustumise eest, kasutades selleks vastavaid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Me kasutame teie isikuandmeid  vaid neil eesmärkidel, mille jaoks need on kogutud ning neid andmeid ei töödelda viisil, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas. Teie andmete töötlemisel järgime Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivaid seaduseid.

Teie isikuandmete töötlemiseks võime kasutada volitatud töötlejaid. Sellisel juhul kasutame ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes garanteerivad, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et töötlemine vastab isikuandmete seaduste nõuetele ja ühtlasi tagatakse andmesubjekti õiguste kaitse.

Käesolevad Privaatsuspõhimõtted kohalduvad veebilehtedele home3.ee, minu.home3.ee, abi.home3.ee ja meie rakendusele („Veebileht“) ning kui te kasutate, olete kasutanud või kui soovite kasutada meie Teenuseid.

Käesolevad Privaatsuspõhimõtted ei sisalda teavet teiste ettevõtete veebilehtedel olevate andmete töötlemise või nende poolt pakutavate teenuste kohta, isegi kui te kasutate neid teenuseid TV Play Baltics’i võrgu või teenuste kaudu.

Te võite kasutada meie teenuseid kas lepingulise kliendina, ainult teenuse abonendina, lähtudes kellegi teise sõlmitud lepingust või lihtsalt külastades meie veebilehti või rakendusi kasutajana, ilma et peaksime meiega lepingut sõlmima. Me juhindume Privaatsuspõhimõtest kõigil eelpool nimetatud juhtudel. Kui lubate teisel kasutajal Teenuseid kasutada teie ja TV Play Baltics’i vahelise lepingu alusel, peate tagama, et teised kasutajad tutvuvad käesolevate Privaatsuspõhimõtetega.

Kontaktinfo

Me oleme AS TV Play Baltics („meie“, „TV Play Baltics“), oleme registreeritud Eestis, äriregistri koodiga 10308880, aadress: Peterburi tee 81, 13816 Tallinn, Eesti. Kuulume Bite Group („Bite“) kontserni. Bite Group on Leedu telekommunikatsiooniettevõte, kelle tütarettevõtted Eestis on AS All Media Eesti (TV3), AS Mediainvest Holding, All Media Digital OÜ, Buduaar Meedia OÜ, Artist Media OÜ, SIA All Media Latvia, Star FM SIA, UAB All Media Lithuania, UAB All Media Radijas, UAB All Media Digital, AS TV Play Baltics, AS TV Play Baltics Latvijas filiāle, Bite Lietuva UAB, Bite Latvija SIA. AS TV Play Baltics on vastutav töötleja, mõningatel juhtudel on vastutavaks töötlejaks ka meie emaettevõte, Bite Lietuva UAB.

Käesolevate Privaatsuspõhimõtetega seotud küsimuste, kommentaaride ja päringute esitamiseks, palume saata e-kiri aadressile: andmekaitse@tv3.ee. Kirja edastades, palun täpsustage, millise teenuse osas teil küsimus on tekkinud.

Teave, mida võime Teilt koguda

Kui otsustate tellida meie Teenuseid, võime Teilt koguda mõningaid või kõiki allpool loetletud isikuandmeid. Teave, mida kogume, sõltub asjaoludest. Pakume laia valikut teenuseid, mida saate kasutada. Lisaks võimaldame kasutada erinevaid klienditeeninduskeskkondi veebis, muudes internetikeskkondades või elektroonilistes rakendustes (edaspidi „keskkond”). Kogutavad isikuandmed sõltuvad sellest, milliseid konkreetseid teenuseid või keskkondi te kasutate, milliseid andmeid on vaja nende teenuste osutamiseks, millisel määral meile sellel eesmärgil neid andmeid edastatakse (nt teenusleping, teenuse tellimine, registreerimine kasutajana jne) ja millise nõusoleku olete andnud meile andmete töötlemiseks. Andmete kogumisel järgime põhimõtet koguda nii vähe andmeid kui vaja, st kogume ainult andmeid, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks.

Andmed, mida võime koguda:

Andmed, millega on võimalik Teid tuvastada, nagu ees- ja perenimi, sugu, sünniaeg või isikukood.

Kontaktandmed, nagu e-posti aadress, telefoninumber ja aadress. Kui võtate meiega ühendust võime registreerida ka Teie kirjavahetuse aadressi.

Makse- ja finantsandmed, nagu kaardi tüüp, osaline kaardi number, kehtivusaeg, maksetunnus, registreeritud aadress või PayPal kontoandmed, arveldusarve number, makseinfo.

Kõik muu informatsioon, mida esitatakse meile meie Veebilehe kasutajaks registreerumisel, meie Teenusega liitumisel või meilt lisateenuste tellimisel. Samuti võime küsida Teilt teavet, kui teatate meile probleemist meie Veebilehega, kui soovime teha eripakkumisi või kui osalete loosimistel.

Kasutajaandmed, mida Te jagate meiega uuringute eesmärgil (reitingud, arvustused, vastused küsimustele ja teistele  päringutele), millele Te ei ole tegelikult kohustatud reageerima.

Informatsioon eelistuste kohta ning jälgimise info, nagu IP aadress, andmevoog (videosessiooni teave ja vead), tehnilise teabe jälgimine voogesituse, vigade, mängija käitumise, profiilide valimise kohta, vaatamise ajalugu (seade, aeg, vara), seadmega seotud teave (interneti-ühenduse kvaliteet / tüüp, aeg, mil seade oli sisse / välja lülitatud), asukohaandmed ja muud sideandmed, olgu need siis vajalikud Teie arvelduse jaoks või mitte, samuti ressursid, millele Teil on juurdepääs. Ühtlasi kogume Veebilehe Teiepoolse kasutuse kohta teavet küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kaudu. Selle kohta leiate lähemat teavet meie Küpsiste ja veebireklaami põhimõtetest. Samuti võime koguda andmeid Teie Teenuse kasutus- ja vaatamisharjumuste kohta, nagu:

 • milliseid saateid Te vaatate;
 • kuidas Te TV teenuseid kasutate, näiteks saate pausile panemine, vahelejätmine, edasi või tagasi kerimine;
 • kas märgite saateid hilisemaks vaatamiseks;
 • kas jätate reklaamid vahele, kui neid esitatakse;
 • Teie ostueelistused, näiteks reaktsioonid reklaamidele või kampaaniatele.

Võime andmeid, mida saame Teie käest või läbi selle kui meie Teenuseid kasutate, täiendada Teie kohta avalikult kättesaadava teabega ning ka teabega, mille saame kolmandatelt isikutelt. Samuti võime saada andmeid kui kasutate või külastate teiste Bite kontserni kuuluvate ettevõtete veebilehti, tooteid ja teenuseid. See võib hõlmata näiteks teavet, mida kogume teistelt Teie leibkonna liikmetelt, ja teavet, mida saame kolmandatelt isikutelt (näiteks teavet meie Teenuste Teiepoolse kasutuse kohta, et teha Teile osutatavad Teenused isiklikumaks ja soovitada saateid, mis võivad Teile meeldida).

Käesolevates Privaatsuspõhimõtetes tähendavad isikuandmed andmeid, mida saab kasutada Teie tuvastamiseks. Isikuandmeteks ei loeta on andmed, mida ei saa isiku tuvastamiseks kasutada. Andmeid, mida ei loeta isikuandmeteks võime koguda, kasutada, edasi anda ja avaldada mis tahes eesmärkidel.

Te võite nõuda, et Teie isikuandmeid ei avaldataks, kuid valdavalt on isikuandmed, mida Teilt küsime, vajalikud Teile Teenuse osutamiseks. Kui meil ei ole vajalikku teavet, siis ei saa me oma Teenuseid osutada.

Pange tähele, et Teie poolt meile edastatavate isikuandmete õigsuse ja täielikkuse eest vastutate ainult Teie ise.

Andmete kasutamine, nende kasutamise eesmärk ja õiguslik alus andmete töötlemiseks

Me töötleme Teie isikuandmeid Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate protseduuride läbiviimiseks, andmesubjekti nõudel, kui Te olete andnud meile enda nõusoleku, meie juriidilise kohustuse täitmiseks või meie õigustatud huvi korral, et pakkuda Teile Teenuseid või muul klienditeeninduslikul eesmärgil järgmiselt:

 • Teie või Teie esindaja tuvastamiseks;
 • maksete kinnitamiseks;
 • Teile meie Teenuste pakkumiseks ja selleks, et olla abiks tõrgete kõrvaldamisel;
 • selle tagamiseks, et meie Veebilehe sisu esitatakse Teile ja Teie seadmesse kõige tõhusamal moel;
 • uuringute läbiviimiseks, et pakkuda Teile paremat kasutuskogemust;
 • Teile tellimuse ja maksete kohta info edastamiseks;
 • Teiega Teie abonemendi, konto või Teenuste ostu osas suhtlemiseks;
 • võimaldada Teil siduda meie Teenused oma sotsiaalmeedia kontoga, kui soovite seda teha ning Teie konto turvaseadistused seda võimaldavad;
 • Teile mobiilirakenduse kaudu teavituste saatmiseks sisu kohta, millele olete registreeritud;
 • Teile Teenuse muutuste kohta teada andmiseks;
 • telefonikõnede salvestamiseks ja säilitamiseks, eesmärgil, et tõendada Teie ja meie vahelisi kokkuleppeid ja et Teid paremini teenindada (need telefonikõned on konfidentsiaalsed);
 • hinnata ja vältida Teenuse osutamisel võimalikke kommertsriske või -kahjusid;
 • õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, mis tulenevad näiteks lepingu rikkumisest ja/või võlaandmete edastamiseks meie volitatud isikutele selliste andmete töötlemiseks (advokaadid, võla sissenõudmise teenus jne);
 • Teie lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral edastamaks Teie ja Teie võlgnevuse kohta andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, võlgnetav summa, maksega viivitusse sattumise aeg, võlausaldaja, jms) Krediidiinfo AS-le ja/või muule maksehäirete andmebaasi töötlejale ja/või võlgnevusi käsitletavatele isikutele ning nõudeõiguse loovutamise puhul uuele võlausaldajale. Andmed edastatakse vastavas maksehäirete andmebaasis avaldamise eesmärgil. Juhul, kui Te olete enda võlgnevuse likvideerinud, on Teil õigus nõuda vastavate isikute poolt Teie isikuandmete töötlemise lõpetamist;
 • võime töödelda andmeid, et hinnata Teie krediidireitingut.

Me töötleme Teie isikuandmeid, sh profileerime, Teiepoolse päringu korral, kui Te olete andnud meile enda nõusoleku, meie õigustatud huvi korral, turunduslikul eesmärgil ja selleks, et saaksite TV Play Baltics-lt ja Bite-lt personaalsid pakkumisi ning mõningatel juhtudel ka meie partnerite pakkumisi, e-posti, SMS-i, telefoni või muudel elektroonilistel viisidel järgmiselt:

 • Teile Teenuste, pakkumiste, uudiste, teabe ja toodete edastamiseks, mida Te meilt soovite või mille kohta usume, et need võiksid Teid huvitada;
 • Teile meie uudiskirja saatmiseks, mis võib samuti sisaldada pakkumisi, uudiseid, teavet, tooteid või teenuseid, mille kohta usume, et need võivad Teid huvitada. Pange tähele, et Te võite alati uudiskirjast loobuda, vajutades kirja jaluses sisalduvale loobumise viidale;
 • Teile isikupärasema kasutajakogemuse loomiseks, võttes aluseks Teie kasutus- ja vaatamisstatistika, näiteks et soovitada Teile filme, teleseriaale ja spordisaateid ning muud sisu, mis võib Teid huvitada, või reklaamide kohandamiseks vastavalt Teie huvidele.

Samuti võime kasutada Teie andmeid või lubada teistel Bite kontserni ettevõtetel või valitud kolmandatel isikutel kasutada Teie andmeid, seda kirjeldatakse täpsemalt allpool (vt jagu „Teie andmete avaldamine“).

Profileerimine

Profiilimine on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks, eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.

Me võime kasutada profileerimist krediidiretingu hindamise (loe lähemalt siit) ja turunduse eesmärgil, samuti, et muuta meie Teenuste kasutamise kogemus Teie jaoks personaalsemaks, tuginedes meie õigustatud huvidele, lepingu täitmisele või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmisele või kui olete andnud meile oma vastavasisulise nõusoleku.

 

Kus ja kui kaua me Teie isikuandmeid hoiame

Kõiki Teie poolt meile edastatud andmeid hoitakse meie või meie poolt hoolikalt valitud partnerite turvalistes serverites. Kõik maksetehingud krüpteeritakse tehnoloogia tööstusharu standardile vastava tehnoloogia abil. Kui oleme andnud Teile (või lasknud Teil valida) parooli, mis annab Teile juurdepääsu meie Veebilehe teatud osadele, siis vastutate Teie selle eest, et hoida see parool konfidentsiaalsena. Paneme Teile südamele, et Te ei avaldaks seda parooli kellelegi. Kui võimalik, peaksite avalikes ja jagatud seadmetes iga külastuse järel välja logima. Kui müüte või tagastate arvuti või seadme, milles saite meie Teenust kasutada, siis peaksite kõigepealt välja logima ja seadme deaktiveerima. Kui Te ei hoia oma parooli või seadet turvaliselt või kui Te ei logi välja või ei deaktiveeri oma seadet, siis võivad järgmised kasutajad saada juurdepääsu Teie kontole ja Teie isikuandmetele.

Andmete edastamine Interneti kaudu ei ole veel täiesti turvaline. Kuigi anname endast parima, et Teid kaitsta, ei saa me andmete edastamisel  nende turvalisust garanteerida ega võta endale vastutust, kui keegi saab sellele volitamata juurdepääsu. Kõigi andmete edastamine meie Veebilehe kaudu toimub Teie enda vastutusel. Kui me oleme Teie andmed kätte saanud, siis kasutame rangeid meetodeid ja turvameetmeid, et takistada neile volitamata juurdepääs.

Teie isikuandmete töötlemine lõpetatakse, kui see pole enam vajalik. Andmete säilitusperiood on seotud Teie nõusoleku, Teiega seotud lepingu, meie õigustatud huvi või muu seaduses sätestatud alusega.

Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Teilt kogutud andmeid võidakse edastada ja hoida väljaspool Euroopa Liitu („EL“) ja/või Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“). Samuti võivad neid andmeid töödelda meie heaks või mõne meie tarnija heaks töötavad töötajad, kes tegutsevad väljaspool ELi ja/või EMPd. Sellised töötajad võivad tegeleda Teie tellimuse töötlemisega, Teie makseandmetega ja tugiteenuste osutamisega. Oma isikuandmeid sisestades nõustute nende sellise edastamise, hoidmise ja töötlemisega. Me teeme kõik vajaliku ja mõistliku, et Teie andmeid käideldaks turvaliselt ja kooskõlas käesolevate Privaatsuspõhimõtetega.

Andmete edastamine saab toimuda ainult siis, kui kolmas riik tagab isikuandmete kaitse piisava taseme või on sertifitseeritud ametliku andmekaitseraamistiku alusel või kui seadus annab mõne muu aluse andmete edastamiseks. Teie taotlusel anname Teile rohkem informatsiooni, milliseid Teie isikuandmeid edastatakse kolmandatesse riikidesse.

Teie andmete avaldamine

Võime avaldada Teie isikuandmeid mis tahes ettevõttele Bite kontsernis Teie nõusoleku alusel, et see ettevõte saaks anda teavet toodete ja teenuste kohta, mis võiksid Teid huvitada. Meie ja/või eelpool kirjeldatud ettevõtted võime Teiega kontakteeruda e-posti, tavaposti, telefoni, SMSide kaudu või edastada teile personaalseid pakkumisi sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Bite kontserni ettevõtted, kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele, järgivad käesolevaid Privaatsuspõhimõtteid.

Me võime avaldada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui meil on mõistlik alus arvata, et nende andmete avaldamine on vajalik:

 • kui me müüme või ostame mis tahes äri või varasid, siis võime Teie isikuandmeid potentsiaalsele ostjale või müüjale avaldada;
 • kui TV Play Baltics-i või olulise osa selle varadest omandab kolmas isik, siis on üks võõrandatavatest varadest TV Play Baltics-i klientide isikuandmed;
 • kui peame avaldama või jagama Teie isikuandmeid, et täita mistahes seaduslikku kohustust, eeskirja, õiguslikku menetlust või valitsusasutuse nõuet või et jõustada või kohaldada meie Üldtingimusi, sealhulgas uurida potentsiaalseid rikkumisi. See hõlmab teabe vahetamist teiste ettevõtet ja organisatsioonidega, et vältida pettusi ja vähendada krediidiriski, avastada või vältida ebaseaduslikke või kahtlustatavalt ebaseaduslikke tegevusi või turva- või tehnilisi probleeme või muul moel nende vastu võidelda.

Võime kasutada kogutud teavet selleks, et jälgida, kuidas Te Teenust kasutate, eesmärgiga aidata meil Teenust paremaks teha, samuti võime anda selliseid kogutud andmeid kolmandatele isikutele, nagu sisu pakkujatele, kellega me koostööd teeme, või reklaamijatele. Selline kogutud info ei sisalda isikuandmeid.

Samuti võime kasutada kolmandatest isikutest ettevõtteid, kes meile teenuseid osutavad, näiteks osutavad taristu ja IT teenused (muuhulgas andmete hoidmine ja voogülekannete kvaliteedi jälgimine), töötlevad krediitkaarditehinguid, osutavad klienditeenindust, koguvad andmeid võlaanalüüsi ja täiustamise kohta ning klientide päringute kohta ning teostavad muid statistilisi analüüse. Neil ettevõtetel võib olla juurdepääs Teie andmetele, et oma teenuseid osutada. Me ei volita neid ettevõtteid Teie isikuandmeid kasutama ega avaldama, välja arvatud meile vajalike teenuste osutamiseks.

Kui te ei soovi meie turunduspakkumisi saada, võite oma eelistusi igal ajal muuta iseteeninduskeskkonnas, kui see on saadaval Teie poolt valitud Teenusel. Saate valida, kas soovite turunduspakkumisi saada erinevate sotsiaalmeedia kanalite kaudu kaudu ja / või soovite turunduspakkumisi saada uudiskirjade, telefoni, SMS-i või muude elektrooniliste vahendite teel. Samuti saate enda õigusi teostada, pöördudes meie poole Teile sobival ajal e-posti aadressil andmekaitse@tv3.ee. Pange tähele, et Te ei saa loobuda teatud kirjavahetusest meiega, näiteks seoses Teie konto tehingutega või uuendustega meie Teenustes, mida Te tellite.

Suhtlus erinevate sotsiaalmeedia kanalite kaudu: näiteks võimaldavad mõned kolmandate osapoolte veebilehed ja rakendused jõuda meie kasutajateni meie pealkirjade ja teenuste veebipõhiste tutvustustega, saates kolmandale osapoolele privaatsust kaitsva tunnuse. Privaatsuse kaitsetähis tähendab, et teisendame algset teavet (näiteks e-posti aadressi või telefoninumbrit) väärtuseks, et hoida algset teavet avalikustamata. Kolmas osapool võrdleb privaatsuse kaitsetunnust oma andmebaasis olevate identifikaatoritega ja vaste toimub ainult siis, kui olete kasutanud sama identifikaatorit (näiteks e-posti aadressi) meie ja kolmanda osapoolega. Kui leidub vaste, saame siis valida, kas saata teile antud reklaamiteade selle kolmanda osapoole saidil või rakenduses või mitte. Saate sellest loobuda iseteeninduskeskkonnas või e-posti teel: andmekaitse@tv3.ee.

Suhtlus uudiskirjade, telefoni, SMS-i või muude elektrooniliste vahendite kaudu: saate uudiskirjadest loobuda, klõpsates e-kirja jaluses olevale tellimuse tühistamise lingile, võite telefoni teel, SMS-ide vastuvõtmisel vastuväiteid esitada või valida, kuidas soovite pakkumisi saada iseteeninduskeskkonnas või e-posti teel: andmekaitse@tv3.ee.

Veebirakenduse teavitused, kui vastav võimalus on pakutud: teatud teenuste või toodete puhul saate valida, kas saada veebirakenduse teavitusi. Mõnes seadme operatsioonisüsteemis registreeritakse teid teavituste saamiseks automaatselt. Kui otsustate hiljem, et ei soovi enam neid teavitusi saada, saate nende väljalülitamiseks kasutada oma mobiilseadme seadmete funktsioone.

Teie Home3, TV3 Play või Go3 konto ühendamine Teie sotsiaalmeedia kontoga

Saate oma sotsiaalmeedia konto, nt Facebooki konto, ühendada oma Home3 kontoga. Kui otsustate oma sotsiaalmeedia konto Home3 kontoga ühendada, siis kogume selle konto kohta mõningaid andmeid, mida võidakse mõnel eelkirjeldatud viisil kasutada.

Me ei võta vastutust sisu eest, mis tuleb teenustest ja mis ei kuulu TV Play Baltics-le, ega andmete eest mida Te nende teenustega jagate või neile edastate. Kui kasutate kolmandate isikute teenuseid, siis peaksite lugema nende privaatsuspõhimõtteid, et teada saada, kuidas nad Teilt kogutavaid andmeid kasutavad.

Juurdepääs teistele veebilehtedele

Mõningatel juhtudel võib meie Veebileht sisaldada viiteid veebilehtedelt ja veebilehtedele, mis kuuluvad teistele Bite kontserni ettevõtetele, meie võrgustikupartneritele, reklaamijatele ja tütarettevõtetele. Kui külastate mõnda neist veebilehtedest, siis pidage silmas, et neil veebilehtedel on oma privaatsuspõhimõtted ja meie ei vastuta nende tingimuste eest. Lugege kindlasti nende privaatsuspõhimõtted läbi, enne kui neile veebilehtedele oma isikuandmeid esitate.

Andmesubjekti õigused

Oma isikuandmete suhtes on Teil järgnevad õigused:

 • õigus tutvuda enda andmetega. Teil on õigus saada meilt teavet selle kohta, kas Teie isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning juhul kui töötlemine leiab aset, siis sellisel juhul tutvuda isikuandmete ja teabega, mis on sätestatud seadustes;
 • õigus andmete parandamisele;
 • õigus andmete kustutamisele, näiteks, kui andmed ei ole enam vajalikud või kui Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul, kuid Te olete enda nõusoleku tagasi võtnud ja meil ei ole muid õiguslikke aluseid Teie andmete töötlemiseks;
 • õigus piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil me hindame, kas Teil on õigus oma andmete kustutamisele;
 • õigus saada ja soovi korral edastada teistele vastutavatele töötlejatele struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete meile esitanud ja mida me töötleme automatiseeritult Teie nõusoleku või Teiega sõlmitud lepingu alusel;
 • õigus esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise kohta, mis põhineb õigustatud huvil, sh profileerimise kohta, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et töötleme andmeid mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil; õigus esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse otseturundusega;
 • õigus võtta enda nõusolek tagasi igal ajal, ilma, et see mõjutaks sellele eelneva töötlemise õiguspärasust;
 • õigus sellele, et Teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju.
IP-aadressid

Kui sellised andmed on kättesaadavad, siis võime koguda andmeid Teie arvuti kohta, nagu näiteks Teie IP-aadress, operatsioonisüsteem ja platvorm, rakendus, mängija versioon ja brauseri tüüp, samuti ühenduse kiirus ja internetiteenuse pakkuja, seadme tüüp, mudel ja MAC-aadress. Neid andmeid kasutab meie süsteemiadministraator ja nende alusel koostatakse aruanded meie reklaamiandjatele. Need on statistilised andmed meie kasutajate tegevuste ja korrapärade kohta internetis, mis ei võimalda ühtegi isikut eraldi tuvastada.

Privaatsuspõhimõtete muudatused

Kõikidest tulevastest muudatustest meie Privaatsuspõhimõtetes antakse teada sellel veebilehel, vt eelpool. Sobivusel teatatakse Teile neist ka e-posti teel kooskõlas meie Üldtingimustega. Kõik muudatused jõustuvad viivitamata, välja arvatud olemasolevate klientide osas, kelle suhtes hakkavad muudatused kehtima 30 päeva pärast, alates nende teatavakstegemist, kui ei ole sätestatud teisiti.

Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (www.aki.ee), kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemine rikub Teie õigusi või seadust.

Andmekaitsespetsialist

TV Play Baltics on määranud andmekaitsespetsialisti, kellega on Teil võimalus ühendust võtta, kui Teil on küsimusi TV Play Baltics-i andmete töötlemise põhimõtete või praktika kohta.

Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed on järgmised:

Peterburi tee 81, 13816 Tallinn, Eesti, viitega “Andmekaitsespetsialist”, e-post: andmekaitse@tv3.ee

Redaktsioon

Vaadake meie Küpsiste ja veebireklaami põhimõtteid, et saada teada, kuidas me küpsiseid kasutame ja samuti lugege Üldtingimusi.

Käesolevaid Privaatsuspõhimõtteid kohalduvad 31. detsembrist 2020.

Eelmine redaktsioon kättesaadav siit.

 

TV3 Grupi vastutustundliku avalikustamise programm

TV3 Grupi vastutustundliku avalikustamise programm

TV3 Grupp, sealhulgas TV Play Baltics, All Media Eesti, All Media Latvia, Star FM, All Media Lithuania, All Media Radijas, All Media Digital (edaspidi – TV3 või TV3 Grupp) haldab oma tegevuses tohutuid andmemahte ja süsteeme, mis neid andmeid töötleb. TV3 peab nende andmete turvalisust esmatähtsaks, mistõttu töötame pidevalt selle nimel, et tagada andmete ja süsteemide turvalisus. Vaatamata TV3 pidevatele jõupingutustele turvaaukude leidmisel ja parandamisel, mõistame, et meil võib mõni neist kahe silma vahele jääda, seega kutsume teid osalema TV3 vastutustundliku avalikustamise programmis, et aidata meil parandada andmete ja süsteemi turvariske. Olles avastanud TV3 veebisaitidel ja/või süsteemides turvaauke, teatage neist meile vastavalt käesolevale vastutustundliku avalikustamise programmile.

TV3 vastutustundliku avalikustamise programmis osalemine on vabatahtlik.

Teabe edastamine TV3 veebisaitidel ja süsteemides leitud haavatavuste kohta loetakse teie kinnituseks, et olete programmi tingimused läbi lugenud ja nendega nõustunud. Kui te ei järgi programmi tingimusi, võidakse teid selles osalemisest taandada.

Vastutustundliku avalikustamise põhimõtted

TV3 julgustab turvaaukude vastutustundlikku avalikustamist ja seetõttu ei võta ta mingeid õiguslikke meetmeid isikute vastu, kes avalikustavad turvaauke vastavalt vastutustundliku avalikustamise programmi tingimuste, seadusandlike nõuete ja allpool loetletud põhimõtete kohaselt:

 • haavatavuse otsimise käigus ei tohi side- ja infosüsteemi tööd, funktsionaalsust, osutatavaid teenuseid ning andmete kättesaadavust või terviklikkust muuta ega häirida;
 • turvaaukude otsimine lõpetatakse pärast haavatavuse olemasolus veendumist;
 • pärast turvanõrkuste otsimist teavitab isik leitud turvaaukudest viivitamatult TV3 vastavalt vastutustundliku avalikustamise programmi tingimustele;
 • TV3 andmeid ei tohi jälgida, salvestada, omandada, säilitada, pealt kuulata, kopeerida, muuta, avalikustada, hävitada, eemaldada ja/või rikkuda rohkem, kui see on turvanõrkuse kinnitamiseks vajalik;
 • Isikuandmetega kokku puutumisel, peaks isik viivitamatult peatama oma tegevuse, kustutama oma tegevusega seotud andmed oma süsteemist ning võtma viivitamatult ühendust TV3-ga;
 • turvaaukude otsimisel ei tohi püüda ära arvata paroole, kasutada volitamata vahenditega saadud paroole ega manipuleerida küberturbeüksuse töötajate või teiste isikutega, kellel on juurdepääs haavatavuste otsimiseks olulisele tundlikule teabele;
 • teavet tuvastatud turvaaugu kohta ei tohi avaldada kolmandatele isikutele enne, kui sellest on teavitatud TV3 ja turvanõrkus on parandatud;
 • keelatud on toimingu tegemine, mis võimaldaks toimingu tegijal või muul kolmandal isikul TV3 või tema klientide andmeid hävitada, säilitada, jagada või neile juurde pääseda;
 • turvaaukude otsimisel ei tohi ette võtta TV3 kliente mõjutada võivaid toiminguid, nagu spämmimine, sotsiaalne manipuleerimine või pakutavate teenuste häirimine;
 • teha uurimistööd ainult allpool toodud mahus;
 • kasutama allpool nimetatud sidekanaleid, et teavitada meid haavatavust puudutavast teabest.

Kui te neid põhimõtteid ei järgi, võime teie IP-aadressi blokeerida ja võtta kasutusele muid õiguslikke meetmeid.

Programmis osalejad

Te ei saa vastutustundliku avalikustamise programmis osaleda, kui:

 • olete TV3 grupi ettevõtete või nende tütarettevõtete töötaja;
 • olete TV3 Grupi ettevõtete või nende tütarettevõtete töötaja lähedane pereliige (lapsed, abikaasa, vanemad, vanavanemad, õed-vennad, lapselapsed);
 • olete alla 18-aastane;
 • olete välised teenusepakkujad, kes töötavad TV3 veebilehtedega ja/või platvormidel, nende varasemad partnerid või nende lähedased pereliikmed.

Kui TV3 tuvastab, et te ei vasta ülaltoodud nõuetele, eemaldatakse teid TV3 vastutustundliku avalikustamise programmist ja te ei saa preemiat.

Programmi rakendusvaldkond

Kõik allpool loetletud domeenid ja alamdomeenid võivad olla turvaaukude otsingute objektiks.

Go3.tv Play.tv3.ee
Go3.lv Play.tv3.lv
Go3.lt Play.tv3.lt
Tv3.ee
Tv3.lv
Tv3.lt
www.home3.ee
mans.go3.lv
mano.go3.lt
minu.go3.tv
minu.home3.ee
mans.home3.lv
mano.home3.lt

 

Ametlikes rakenduste poodides saadaval olevad TV3 rakendused (nt iseteenindusrakendused, Go3, jne) võivad samuti olla turvaaukude otsingute objektiks.

Näited mittekvalifitseeruvatest ja kvalifitseeruvatest haavatavustest

TV3 aktsepteerib kõiki teateid tuvastatud turvaaukude kohta, mis rikuvad TV3 süsteemide terviklikkust ja konfidentsiaalsust, kuid mitte kõik teatatud haavatavused ei pruugi teenida tasu. Järgmiste haavatavuste eest EI maksta tasu:

 • füüsilise testimise, näiteks kontorisse sisenemise (nt avatud uksed, tagaluuk) tulemused;
 • mis tahes andmete väljafiltreerimine, mis tahes tingimustel;
 • TV3 personali või mis tahes kolmandate isikute privaatsuse ja/või turvalisuse tahtlik ohustamine;
 • TV3 töötajate või TV3 grupi üksuste või kolmandate isikute intellektuaalomandi või muude äriliste või finantshuvide tahtlik ohustamine;
 • pettusega finantstehingute algatamine;
 • sotsiaalse manipuleerimise rünnakud töötajate ja klientide vastu, nt andmepüük, muud sotsiaalse manipuleerimise meetodid või mittetehnilised rünnakud;
 • kasutaja parooliga brute force rünnakud;
 • rämpspostitus (sh SPF/DKIM/DMARC);
 • teenuse tõkestamise (DoS) rünnakud;
 • turvalisusega mitteseotud probleemid, nt HTTP vastuse koodid, rakenduse või serveri vead jne;
 • probleemid, mis ei mõjuta selgelt turvalisust, nagu väljalogitud CSRF, puuduvad HTTP-turvapäised, SSL-i probleemid, paroolipoliitika probleemid või tundlike toiminguteta lehtede klõpsröövimine;
 • probleemid, mis mõjutavad vananenud rakendusi või komponente, mida enam ei kasutata ega hooldata;
 • kolmanda osapoole tarkvaraga seotud probleemid, nt meie kasutatavad kolmanda osapoole rakendused või teenused, välja arvatud juhul, kui need põhjustavad TV3 veebisaitidel haavatavust;
 • juba teadaolevad WordPressi vead, mis ootavad WordPressi poolelt parandamist;
 • probleemide eest, mis on seotud serveripoolse päringu võltsimisega (SSRF) aktiivseid päringuid teostavate teenuste puhul, välja arvatud juhul, kui see on seotud tundliku teabe avaldamisega;
 • kolmandate osapoolte turvanõrkused veebisaitidel, mis on integreeritud TV3 API-ga;
 • ebaturvalised küpsiste seaded;
 • probleemid, mis on seotud avalikult kättesaadava või ebaolulise teabe avaldamisega, nagu serveriteabe avaldamine (vastuste päised „X-Powered-by” ja „Server”);
 • turvaaugud, mis nõuavad äärmiselt ebatõenäolist kasutaja sekkumist;
 • aruanded ja teave, mida saab hankida privilegeeritud juurdepääsu kaudu sihtmärgi seadmetele või mis on väljaspool TV3 kontrolli. Nende hulka kuuluvad muu hulgas juurdepääs brauseri küpsistele ja/või muudele žetoonidele, mida kasutatakse kasutajana esinemiseks, kasutaja e-posti aadressile juurdepääsemiseks jne;
 • eelautentitud lehtedel esinevad klõpsuröövirünnakud või X-Frame-Options puudumine või muud mittekasutavad klõpsurööviga seotud probleemid;
 • haavatavuse hindamise automaatsete tööriistade (nt Nessus, nmap) skaneerimise tulemused.

Allpool loetletud haavatavuste eest võidakse maksta tasu:

 • päringuvõltsing (CSRF/XSRF);
 • õiguste vallutus;
 • autentimisest möödumine;
 • SSRF siseteenusele;
 • skriptisüst (XSS) (sh salvestatud/püsiv XSS);
 • tundliku teabe, sealhulgas kasutajate/klientide isikuandmete lekkimine või avalikustamine;
 • SQL-i süstid;
 • kontrollimata ümbersuunamised / “vahendusründaja” rünnakud;
 • alakaitstud API;
 • märkimisväärne turvaväärkonfiguratsioon koos kinnitatud haavatavusega;
 • koodi kaugkäitus;
 • muud kriitilised turvanõrkused, mis võivad põhjustada tõsist kahju.

TV3 jätab endale õiguse hinnata teatatud haavatavuse mõju ja raskust, samuti kontrollida, kas haavatavusest on varem teatatud.

Preemia ja selle suurus

Preemia suurus sõltub tuvastatud turvanõrkuse ulatusest. Mida olulisem on haavatavus, seda suurem on sellest teatamise eest makstav tasu. Turvaauke, mis võivad viia tundlike andmete avalikustamise ja rahalise kahjuni, peetakse olulisteks haavatavusteks.

Auhinda saab maksta vaid uute turvaaukude eest, millest TV3 pole varem teavitatud. Teavitused turvaaukude kohta peavad vastama programmi tingimustele.

Kui haavatavusest teatavad korraga kaks või enam inimest, jagatakse preemia nende vahel.

Preemia maksmise ja selle suuruse määrab TV3 enda äranägemisel. Maksed tehakse eurodes või TV3 teenuste soodusvautšerite abil.

Maksesumma määramisel võtab TV3 arvesse riski tõsidust ja haavatavuse mõju.

NOTA BENE: me ei saa premeerida sanktsioneeritud isikuid ega sanktsioonide nimekirjas olevate riikide kodanikke. Preemia saaja vastutab asjakohaste maksude tasumise eest, olenevalt riigist ja kodakondsusest. Teie riigi kohalikud seadused võivad ette näha täiendavaid piiranguid, mis võivad takistada teil programmis osalemist.

Turvahaavatavustest teatamise viisid

Kui arvate, et olete leidnud turvaaugu, teatage sellest meile aadressil:

disclosure@tv3group.eu

Kasutage meile saadetud teabe konfidentsiaalsuse tagamiseks PGP-d:

Vastutustundlik avalikustamine <disclosure@tv3group.eu>

PGP võtme ID: 0xC3ECBAD2CEB9021A

PGP sõrmejälg: 031B53FAFE66CFD309163469C3ECBAD2CEB9021A

PGP võti: laadi alla siit key

Turvahaavatavuse kohta teavet esitades märkige ära järgmine.

 • haavatavuse üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas selle kasutatavus ja mõju;
 • iga haavatavuse kasutatavuse taastootmiseks vajalik samm;
 • mõjutatud URL-id, rakendused (isegi kui andsite meile ka koodilõigu või video);
 • otsingus kasutatud IP-aadressid;
 • märkige alati POC-s kasutatav kasutajatunnus;
 • lisage alati kõik failid, mida olete proovinud üles laadida;
 • Edastage täielik POC;
 • salvestage kõik rünnakulogid ja lisage need teavitusele.

Teie teavitus TV3-le kinnitatakse 72 tunni jooksul. Esitatud teave kontrollitakse ja teiega võetakse ühendust 5 tööpäeva jooksul. Haavatavuse kõrvaldamiseks kuluv aeg sõltub selle keerukusest ja raskusastmest.

Konfidentsiaalsus

Kogu teave, mille saate, kogute või avastate TV3 Grupi, selle töötajate ja/või klientide kohta vastutustundliku avalikustamise programmis osalemise tulemusel, tuleb hoida konfidentsiaalsena ja seda kasutada vastutustundliku avalikustamise programmis osalemise eesmärgil. Te ei tohi sellist konfidentsiaalset teavet avaldada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Konfidentsiaalse teabe avaldamine, mis ei vasta eespool nimetatud tingimustele, võib kaasa tuua teie vastutustundliku avalikustamise programmist kõrvaldamise.

Esitatud teabe omandiõigus

Osaledes TV3 Grupi vastutustundliku avalikustamise programmis, annate TV3 grupi ettevõtetele ja nende tütarettevõtetele all-litsentsitava, mitteeksklusiivse, tasuta, tagasivõtmatu aja, territooriumi või ulatusega piiramatu kasutuslitsentsi reprodutseerimiseks, kohandamiseks, muutmiseks, avaldada, levitada, avalikult esitada, luua tuletatud teoseid, toota, kasutada, müüa, müügiks pakkuda ja importida teie esitatud teavet haavatavuse kohta, samuti mis tahes seotud materjali, mille esitasite TV3 grupile mis tahes eesmärgil.

Haavatavuse kohta teavet edastades garanteerite ja kinnitate, et teie esitatud teave on originaalne ning teil on täielikud õigused seda jagada ja TV3 grupi ettevõtetele ülaltoodud litsentsi anda.

Muudatused TV3 Grupi vastutustundliku avalikustamise programmis

Pärast TV3 Grupi vastutustundliku avalikustamise programmi tingimuste uuendamist teavitame teid olulistest muudatustest, postitades teate veebilehtedele tv3.ee, tv3.lv, tv3.lt, go3.tv, go3.lv, go3.lt, home3.ee. Sellegipoolest, et olla kursis programmi kehtiva versiooniga, peaksite perioodiliselt üle vaatama ja tutvuma omal algatusel veebisaidil avaldatud TV3 Grupi vastutustundliku avalikustamise programmi uusimat versiooni.

Värskendatud: 23.10.2023

Täname, et aitate hoida TV3 Grupi ja meie kasutajate turvalisust!

 

Bug bounty / Responsible Disclosure Program of TV3 Group

In its activities, TV3 Group, including TV Play Baltics, All Media Eesti, All Media Latvia, Star FM, All Media Lithuania, All Media Radijas, All Media Digital (hereinafter – TV3 or TV3 Group) handles huge amounts of data and systems that process these data. TV3 finds the security of these data to be of paramount importance, thus we constantly work to ensure the security of the data and the systems. Despite continuous efforts of TV3 to find and fix security vulnerabilities, we understand that we may overlook some of them, so we invite you to participate in the Responsible Disclosure Program of TV3 to help us fix data and system security risks. Having found any security vulnerabilities on TV3´s websites and/or systems, please report them to us in accordance with this Responsible Disclosure Program.

 

Participation in the Responsible Disclosure Program of TV3 is voluntary.

 

Provision of information on vulnerabilities found on TV3´s websites and systems shall be considered to be your confirmation that you have read and agree to the terms and conditions of the Program.

If you fail to comply with the terms and conditions of the Program, you may be withdrawn from the participation in it.

 

Principles of responsible disclosure

 

TV3 encourages a responsible disclosure of security vulnerabilities and therefore it shall not take any legal action against persons who disclose security vulnerabilities in accordance with the terms and conditions of the Responsible Disclosure Program, legislative requirements and the principles listed below:

 • during the vulnerability search process, the operation, functionality, services provided, and data availability or integrity of the communication and information system may not be altered or disrupted;
 • a search for security vulnerabilities shall be terminated having made sure that a vulnerability exists;
 • having conducted a search for security vulnerabilities, the person shall immediately inform TV3 of the security vulnerabilities found in accordance with the terms and conditions of the Responsible Disclosure Program;
 • the data of TV3 may not be monitored, recorded, acquired, stored, intercepted, copied, altered, disclosed, destroyed, removed and/or corrupted more than necessary for confirming the security vulnerability;
 • if Personal Data is encountered, the person should immediately halt his activity, delete related data from his system, and immediately contact TV3.
 • when searching for security vulnerabilities, no attempts may be made to guess passwords, to use passwords obtained by unauthorised means or to manipulate employees of the cybersecurity entity or other persons who have access to sensitive information important for vulnerability search;
 • information about the identified security vulnerability may not be disclosed to any third parties until it has been reported to TV3, and the security vulnerability has been corrected;
 • taking any action that would allow the person taking the action or any other third party to destroy, store, share or access the data of TV3 or its customers shall be prohibited;
 • when searching for security vulnerabilities, no action that may affect TV3´s customers, such as spamming, social engineering or disruption of the services provided, may be taken;
 • perform research only within the scope set out below;
 • use the identified communication channels to report vulnerability information to us.

 

If you do not comply with these principles, we may block your IP address and take other legal action.

 

Program participants

 

You cannot participate in the Responsible Disclosure Program if:

 • you are an employee of a TV3 Group company or its subsidiaries;
 • you are a close family member (children, spouse, parents, grandparents, siblings, grandchildren) of an employee of a TV3 Group company or its subsidiaries;
 • you are under 18 years of age;
 • external service providers, who work on TV3 sites and platforms, their previous partners or their close family members.

If TV3 determines that you do not meet the above requirements, you shall be withdrawn from TV3´s Responsible Disclosure Program and will not be eligible for a reward.

 

Area of application of the Program

 

All the below-listed domains and subdomains may be the subject of security vulnerability searches:

Go3.tv Play.tv3.ee
Go3.lv Play.tv3.lv
Go3.lt Play.tv3.lt
Tv3.ee
Tv3.lv
Tv3.lt
www.home3.ee
mans.go3.lv
mano.go3.lt
minu.go3.tv
minu.home3.ee
mans.home3.lv
mano.home3.lt

 

TV3´s apps hosted on official app stores (e.g. self-service apps, Go3, etc.) may also be the subject of security vulnerability searches.

 

Examples of non-qualifying and qualifying vulnerabilities

 

TV3 shall accept all reports on identified vulnerabilities that violate the integrity and confidentiality of TV3´s systems, but not all reported vulnerabilities may earn a reward. The following vulnerabilities shall NOT be subject to reward:

 • findings from physical testing such as office access (e.g., open doors, tailgating);
 • exfiltration of any data under any circumstances;
 • intentional endangerment of the TV3´s personnel’s or any third parties’ privacy and/or safety;
 • intentional endangerment of the intellectual property or other commercial or financial interests of any TV3 personnel or TV3 group entities, or any third parties;
 • fraudulent financial transaction initiation;
 • social engineering attacks against employees and customers, e.g., phishing, other social engineering methods or non-technical attacks;
 • user password brute force attacks;
 • spamming (including SPF/DKIM/DMARC);
 • Denial of Service (DoS) attacks;
 • issues not related to security, such as HTTP response codes, application or server errors, etc.;
 • issues without a clear impact on security, such as logged-out CSRF, missing HTTP security headers, SSL issues, password policy issues, or clickjacking on pages with no sensitive actions;
 • issues affecting outdated applications or components, no longer in use or maintained;
 • issues related to third-party software, e.g., third-party applications or services which we use, except when they cause a vulnerability on TV3´s websites;
 • already known WordPress bugs which are waiting for fix from WordPress side;
 • issues involving server-side request forgery (SSRF) on services that perform active requests, except when this relates to the disclosure of sensitive information;
 • third-party security vulnerabilities on websites that integrate with TV3 API;
 • insecure cookie settings;
 • issues involving disclosure of publicly available or irrelevant information, such as disclosure of server information (“X-Powered-by” and “Server” response headers);
 • vulnerabilities requiring exceedingly unlikely user interaction;
 • reports and information that can be obtained through privileged access to target’s devices or that are beyond TV3 control. These include, inter alia, access to browser cookies and/or other tokens used to impersonate the user, access user’s email address, etc.;
 • clickjacking attacks that occur on pre-authenticated pages, or the absence of X-Frame-Options, or any other non-exploitable clickjacking issues;
 • results of scanning automatic tools for vulnerability assessment (i.e., Nessus, nmap).

A reward may be provided for the vulnerabilities listed below:

 

 • Cross Site Request Forgery (CSRF/XSRF);
 • Privilege escalation;
 • Authentication bypass;
 • SSRF to an internal service;
 • Cross-site scripting (XSS) (including stored/ persistent XSS);
 • Leakage or disclosure of sensitive information, including personal data of users/customers;
 • SQL injections;
 • Unverified redirects / “Man in the Middle” attacks;
 • Under-protected API;
 • Significant security misconfiguration with a confirmed vulnerability;
 • Remote code execution;
 • Other critical security vulnerabilities that may cause severe harm.

 

TV3 reserves the right to assess the impact and severity of a reported vulnerability, also checking whether the vulnerability has been reported before.

 

Reward and its amount

The amount of the reward depends on the extent of the detected security vulnerability. The more significant the vulnerability is, the higher is the reward paid for reporting it. Vulnerabilities that could lead to the disclosure of sensitive data and financial loss are considered significant vulnerabilities.

Rewards can only be paid for new security vulnerabilities that have not been reported to TV3 before. Reports on disclosed security vulnerabilities shall comply with the terms and conditions of the Program.

If two or more people report a vulnerability together at the same time, the reward shall be split between them.

The payment of a reward and its amount shall be set at the discretion of TV3. Payments shall be made in euro or by providing discount vouchers for TV3 services.

When determining the payment amount, TV3 shall consider the severity of the risk and the impact of the vulnerability.

NOTA BENE: we cannot reward sanctioned persons or nationals of countries that are on the sanctioned list. You shall be responsible for any taxes depending on your country and nationality. Local laws of your country may provide for additional restrictions that could prevent you from participating in the Program.

 

Ways to report security vulnerabilities

If you think you have found a security vulnerability, please report it to us at:

disclosure@tv3group.eu.

Please use PGP to ensure the confidentiality of the information sent to us:

Responsible Disclosure <disclosure@tv3group.eu>

PGP key id:     0xC3ECBAD2CEB9021A

PGP fingerprint: 031B53FAFE66CFD309163469C3ECBAD2CEB9021A

PGP key: download  key

When providing information about a security vulnerability, please indicate the following:

 • a detailed description of the vulnerability, including its exploitability and impact;
 • each step required to reproduce the exploitability of the vulnerability;
 • affected URLs, applications (even if you also provided us with a code snippet or a video);
 • the IP addresses that were used in the search;
 • always indicate the user ID used in the POC;
 • always include all the files you have tried to upload;
 • provide a complete POC;
 • save all attack logs and attach them to the report.

 

Your report should be confirmed within 72 hours. Disclosed information will be verified, and you should be contacted within 5 business days. The time it takes to resolve a vulnerability depends on its complexity and severity.

 

Confidentiality

Any information you receive, collect or discover about TV3 Group, its employees and/or customers as a result of your participation in the Responsible Disclosure Program shall be kept confidential and used for the purposes of participating in the Responsible Disclosure Program. You may not disclose such confidential information without our prior written consent. Any disclosure of confidential information that does not comply with this requirement may result in your withdrawal from the Responsible Disclosure Program.

 

Ownership of the information provided

By participating in the Responsible Disclosure Program of TV3 Group, you shall provide TV3 Group companies and their subsidiaries with a sub-licensable, non-exclusive, free, irrevocable use licence unrestricted in time, territory or scope, to reproduce, adapt, modify, publish, distribute, publicly perform, create derivative works, produce, use, sell, offer for sale, and import your provided information about the vulnerability, as well as any related material which you provided to TV3 Group, for any purpose.

When providing information on a vulnerability, you shall warrant and represent that your provided information is original and that you have full rights to share it and to provide TV3 Group companies with the above licence.

 

Amendments to the Responsible Disclosure Program of TV3 Group

Once we update the terms and conditions of the Responsible Disclosure Program of TV3 Group, we shall inform you of any material amendments by posting a notice on the websites tv3.ee, tv3.lv, tv3.lt, go3.tv, go3.lv, go3.lt, home3.ee. Nevertheless, to be familiar with the current version of the Program, you should periodically review and familiarise yourself with the latest version of the Responsible Disclosure Program of TV3 Group published on the website on your own initiative.

 

Updated: 23.10.2023

 

Thank you for helping keep TV3 Group and our users safe!

 

Rikkumisest teavitamine

Rikkumisest teatamise süsteemi kaudu saate kiiresti ja lihtsalt teavitada tegeliku või kahtlustatava üleastumisega seotud muredest, mis võivad mõjutada meie ettevõtet või inimeste heaolu.

Teavitussüsteemi ei tohi kasutada teiste vastu valesüüdistuste tegemiseks ega väära teabe esitamiseks.

Soovitame teil teavitusse lisada oma nimi, kuid olenemata sellest, kas teete seda või mitte, esitage enda teade läbi turvalise postkasti, nii on meil lihtsam ja turvalisem suhelda.

Kõik aruanded on rangelt konfidentsiaalsed. Lisateavet selle kohta leiate ülalolevast menüüjaotisest „Privaatsuspoliitika“.

Rikkumisest saad teavitada siin.

1 / 3
gallery img
close
next

Teade edukalt edastatud

Sinu kiri on edastatud, täname!

close