logo
logo
Esileht
Privaatsuspõhimõtted
Üldine

AS Go3 Baltics pakub Teile võimalust tellida Home3 teenuseid, tooteid või osaleda erinevates tegevustes, mis on seotud Teie pakkumisega (edaspidi “Teenused”). AS Go3 Baltics mõistab, et Teie isikuandmed on Teile tähtsad, ning on seetõttu pühendunud nende kaitsmisele ja austamisele.

Käesolevad Privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas me töötleme isikuandmeid, mida Teilt kogume või mida Te meile esitate. Pange tähele, et Teie poolt meile edastatavate isikuandmete õigsuse ja täielikkuse eest vastutate ainult Teie ise. Privaatsuspõhimõtetes tähendavad isikuandmed andmeid, mida saab kasutada Teie tuvastamiseks. Lugege käesolevad Privaatsuspõhimõtted kindlasti hoolikalt läbi, et mõista meie põhimõtteid ning seda, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme ja kuidas neid kasutada võime. Käesolevaid Privaatsuspõhimõtteid võidakse muuta ning kõik muudatused ja täiendused tuuakse ära käesoleva dokumendi lõpus koos teabega selle kohta, millisel kuupäeval muudatused ellu viidi, seetõttu palume Teil nende Privaatsuspõhimõtetega aeg-ajalt uuesti tutvuda.

Me töötleme Teie isikuandmeid viisil, mis tagab nende asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustumise eest, kasutades selleks vastavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

Me kasutame Teie isikuandmeid vaid neil eesmärkidel, mille jaoks need on kogutud ning neid andmeid ei töödelda viisil, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas. Teie andmete töötlemisel järgime Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivaid seaduseid.

Teie isikuandmete töötlemiseks võime kasutada volitatud töötlejaid. Sellisel juhul kasutame ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes garanteerivad, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et töötlemine vastab isikuandmete seaduste nõuetele ja ühtlasi tagatakse Teie õiguste kaitse.

Käesolevad Privaatsuspõhimõtted kohalduvad veebilehtedele home3.ee, minu.home3.ee, abi.home3.ee ja meie rakendusele („Veebileht“) ning kui Te kasutate, olete kasutanud või kui soovite kasutada meie Teenuseid.

Käesolevad Privaatsuspõhimõtted ei sisalda teavet teiste ettevõtete veebilehtedel olevate andmete töötlemise või nende poolt pakutavate teenuste kohta, isegi kui Te kasutate neid teenuseid AS Go3 Baltics’i võrgu või Teenuste kaudu.

Te võite kasutada meie Teenuseid kas lepingulise kliendina, ainult Teenuse abonendina, lähtudes kellegi teise sõlmitud lepingust või lihtsalt külastades meie veebilehti või rakendusi kasutajana, ilma et peaksite meiega lepingut sõlmima. Me juhindume Privaatsuspõhimõtetest kõigil eelpool nimetatud juhtudel. Kui lubate teisel kasutajal Teenuseid kasutada Teie ja AS-i Go3 Baltics vahelise lepingu alusel, peate tagama, et teised kasutajad tutvuvad käesolevate Privaatsuspõhimõtetega.

Kontaktinfo

Me oleme AS Go3 Baltics („meie“, „Go3 Baltics“), oleme registreeritud Eestis, äriregistri koodiga 10308880, aadress: Peterburi tee 81, 13816 Tallinn, Eesti. Kuulume TV3 („TV3“) ja Bite Group („Bite“) kontserni koos järgmiste ettevõtetega: All Media Group UAB, AS All Media Eesti, SIA All Media Latvia, Star FM SIA, UAB All Media Lithuania, UAB All Media Radijas, UAB All Media Digital, AS Go3 Baltics Latvijas filiāle, Bite Lietuva UAB, Bite Latvija SIA. AS Go3 Baltics on vastutav töötleja, mõningatel juhtudel on vastutavaks töötlejaks ka Bite Lietuva UAB.

Käesolevate Privaatsuspõhimõtetega seotud küsimuste, kommentaaride ja päringute esitamiseks, palume saata e-kiri aadressile: andmekaitse@tv3.ee. Kirja edastades, palun täpsustage, millise Teenuse osas Teil küsimus on tekkinud.

Isikuandmed, mida võime Teilt koguda

Kui otsustate tellida meie Teenuseid, võime Teilt koguda mõningaid või kõiki allpool loetletud isikuandmeid. Andmed, mida kogume, sõltub asjaoludest. Pakume laia valikut Teenuseid, mida saate kasutada. Lisaks võimaldame kasutada erinevaid klienditeeninduskeskkondi veebis, muudes internetikeskkondades või elektroonilistes rakendustes (edaspidi „Keskkond”). Kogutavad isikuandmed sõltuvad sellest, milliseid konkreetseid Teenuseid või Keskkondi Te kasutate, milliseid andmeid on vaja nende teenuste osutamiseks, millisel määral meile sellel eesmärgil neid andmeid edastatakse (nt teenusleping, Teenuse tellimine, registreerimine kasutajana jne) ja millise nõusoleku olete andnud meile andmete töötlemiseks. Andmete kogumisel järgime minimaalsuse põhimõtet, st kogume ainult andmeid, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks.

Andmed, mida võime koguda:

Andmed, millega on võimalik Teid tuvastada, nagu ees- ja perenimi, sugu, sünniaeg või isikukood.

Kontaktandmed, nagu e-posti aadress, telefoninumber ja aadress. Kui võtate meiega ühendust võime registreerida ka Teie kirjavahetuse aadressi.

Makse- ja finantsandmed, nagu kaardi tüüp, osaline kaardi number, kehtivusaeg, maksetunnus, registreeritud aadress või PayPal kontoandmed, arveldusarve number, makseinfo.

Muud andmed, mida esitatakse meile meie Veebilehe kasutajaks registreerumisel, meie Teenusega liitumisel või meilt lisateenuste tellimisel. Samuti võime küsida Teilt teavet, kui teatate meile probleemist meie Veebilehega, kui soovime teha eripakkumisi või kui osalete loosimistel.

Kasutajaandmed, mida Te jagate meiega uuringute eesmärgil (reitingud, arvustused, vastused küsimustele ja teistele  päringutele), millele Te ei ole tegelikult kohustatud reageerima.

Andmed eelistuste ning jälgimise kohta, nagu IP aadress, andmevoog (videosessiooni teave ja vead), tehnilise teabe jälgimine voogesituse, vigade, mängija käitumise, profiilide valimise kohta, vaatamise ajalugu (seade, aeg, vara), seadmega seotud teave (interneti-ühenduse kvaliteet / tüüp, aeg, mil seade oli sisse / välja lülitatud), asukohaandmed ja muud sideandmed, olgu need siis vajalikud Teie arvelduse jaoks või mitte, samuti ressursid, millele Teil on juurdepääs. Ühtlasi kogume Veebilehe Teiepoolse kasutuse kohta teavet küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kaudu. Selle kohta leiate lähemat teavet meie Küpsiste kasutamise põhimõtetest. Samuti võime koguda andmeid Teie Teenuse kasutus- ja vaatamisharjumuste kohta, nagu:

 • milliseid saateid Te vaatate;
 • kuidas Te TV teenuseid kasutate, näiteks saate pausile panemine, vahelejätmine, edasi või tagasi kerimine;
 • kas märgite saateid hilisemaks vaatamiseks;
 • kas jätate reklaamid vahele, kui neid esitatakse;
 • Teie ostueelistused, näiteks reaktsioonid reklaamidele või kampaaniatele.

Võime andmeid, mida saame Teie käest või läbi selle kui meie Teenuseid kasutate, täiendada Teie kohta avalikult kättesaadava teabega ning ka teabega, mille saame kolmandatelt isikutelt. Samuti võime saada andmeid kui kasutate või külastate teiste TV3 või Bite kontserni kuuluvate ettevõtete veebilehti, tooteid ja teenuseid. See võib hõlmata näiteks teavet, mida kogume teistelt Teie leibkonna liikmetelt, ja teavet, mida saame kolmandatelt isikutelt (näiteks teavet meie Teenuste Teiepoolse kasutuse kohta, et teha Teile osutatavad Teenused isiklikumaks ja soovitada saateid, mis võivad Teile meeldida).

Te võite nõuda, et Teie isikuandmeid ei avaldataks, kuid valdavalt on isikuandmed, mida Teilt küsime, vajalikud Teile Teenuse osutamiseks. Kui meil ei ole vajalikku teavet, siis ei saa me oma Teenuseid osutada.

Isikuandmete kasutamine, nende kasutamise eesmärk ja õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks

Isikuandmete töötlemine peab alati olema õigustatud, mistõttu kogume ja töötleme Teie isikuandmeid lähtudes alati konkreetsest õiguslikust alusest ning teeme seda alati kindlal eesmärgil. Töötleme Teie isikuandmeid selleks, et pakkuda Teile Teenuseid või muul klienditeeninduslikul eesmärgil. Me töötleme Teie isikuandmeid neljal õiguslik alusel, milleks on:

 • andmetöötlus Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute läbiviimiseks;
 • andmetöötlus seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks;
 • andmetöötlus Teie nõusolekul;
 • andmetöötlus õigustatud huvi korral.

Järgnevalt selgitame millisel eesmärgil me Teie isikuandmeid töötleme:

 • Teie või Teie esindaja tuvastamiseks;
 • maksete kinnitamiseks;
 • Teile meie Teenuste pakkumiseks ja selleks, et olla abiks tõrgete kõrvaldamisel;
 • selle tagamiseks, et meie Veebilehe sisu esitatakse Teile ja Teie seadmesse kõige tõhusamal moel;
 • uuringute läbiviimiseks, et pakkuda Teile paremat kasutuskogemust;
 • Teile tellimuse ja maksete kohta info edastamiseks;
 • Teiega Teie abonemendi, konto või Teenuste ostu osas suhtlemiseks;
 • võimaldada Teil siduda meie Teenused oma sotsiaalmeedia kontoga, kui soovite seda teha ning Teie konto turvaseadistused seda võimaldavad;
 • Teile mobiilirakenduse kaudu teavituste saatmiseks sisu kohta, millele olete registreeritud;
 • Teile Teenuse muutuste kohta teada andmiseks;
 • telefonikõnede salvestamiseks ja säilitamiseks, eesmärgil, et tõendada Teie ja meie vahelisi kokkuleppeid ja et Teid paremini teenindada (need telefonikõned on konfidentsiaalsed);
 • hinnata ja vältida Teenuse osutamisel võimalikke kommertsriske või -kahjusid;
 • õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, mis tulenevad näiteks lepingu rikkumisest ja/või võlaandmete edastamiseks meie volitatud isikutele selliste andmete töötlemiseks (advokaadid, võla sissenõudmise teenus jne);
 • Teie lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral edastamaks Teie ja Teie võlgnevuse kohta andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, võlgnetav summa, maksega viivitusse sattumise aeg, võlausaldaja, jms) Creditinfo Eesti AS-le ja/või muule maksehäirete andmebaasi töötlejale ja/või võlgnevusi käsitletavatele isikutele ning nõudeõiguse loovutamise puhul uuele võlausaldajale. Andmed edastatakse vastavas maksehäirete andmebaasis avaldamise eesmärgil. Juhul, kui Te olete enda võlgnevuse likvideerinud, on Teil õigus nõuda vastavate isikute poolt Teie isikuandmete töötlemise lõpetamist;
 • võime töödelda andmeid, et hinnata Teie krediidireitingut.

Me töötleme Teie isikuandmeid, sh profileerime, Teiepoolse päringu korral, kui Te olete andnud meile enda nõusoleku, meie õigustatud huvi korral, turunduslikul eesmärgil ja selleks, et saaksite Go3 Baltics-lt ja Bite-lt personaalsid pakkumisi ning mõningatel juhtudel ka meie partnerite pakkumisi, e-posti, SMS-i, telefoni või muudel elektroonilistel viisidel järgmiselt:

 • Teile Teenuste, pakkumiste, uudiste, teabe ja toodete edastamiseks, mida Te meilt soovite või mille kohta usume, et need võiksid Teid huvitada;
 • Teile meie uudiskirja saatmiseks, mis võib samuti sisaldada pakkumisi, uudiseid, teavet, tooteid või teenuseid, mille kohta usume, et need võivad Teid huvitada. Pange tähele, et Te võite alati uudiskirjast loobuda, vajutades kirja jaluses sisalduvale loobumise viidale;
 • Teile isikupärasema kasutajakogemuse loomiseks, võttes aluseks Teie kasutus- ja vaatamisstatistika, näiteks et soovitada Teile filme, teleseriaale ja spordisaateid ning muud sisu, mis võib Teid huvitada, või reklaamide kohandamiseks vastavalt Teie huvidele.

Samuti võime kasutada Teie andmeid või lubada teistel Bite kontserni ettevõtetel või valitud kolmandatel isikutel kasutada Teie andmeid, seda kirjeldatakse täpsemalt allpool (vt jagu „Teie andmete avaldamine“).

Profileerimine

Profiilimine on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks, eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.

Me võime kasutada profileerimist krediidiretingu hindamise (loe lähemalt siit) ja turunduse eesmärgil, samuti, et muuta meie Teenuste kasutamise kogemus Teie jaoks personaalsemaks, tuginedes meie õigustatud huvidele, lepingu täitmisele või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmisele või kui olete andnud meile oma vastavasisulise nõusoleku.

Kus ja kui kaua me Teie isikuandmeid hoiame

Kõiki Teie poolt meile edastatud isikuandmeid hoitakse meie või meie poolt hoolikalt valitud partnerite turvalistes serverites. Kõik maksetehingud krüpteeritakse tehnoloogia tööstusharu standardile vastava tehnoloogia abil. Kui oleme andnud Teile (või lasknud Teil valida) parooli, mis annab Teile juurdepääsu meie Veebilehe teatud osadele, siis vastutate Teie selle eest, et hoida see parool konfidentsiaalsena. Paneme Teile südamele, et Te ei avaldaks seda parooli kellelegi. Kui võimalik, peaksite avalikes ja jagatud seadmetes iga külastuse järel välja logima. Kui müüte või tagastate arvuti või seadme, milles saite meie Teenust kasutada, siis peaksite kõigepealt välja logima ja seadme deaktiveerima. Kui Te ei hoia oma parooli või seadet turvaliselt või kui Te ei logi välja või ei deaktiveeri oma seadet, siis võivad järgmised kasutajad saada juurdepääsu Teie kontole ja Teie isikuandmetele.

Andmete edastamine Interneti kaudu ei ole veel täiesti turvaline. Kuigi anname endast parima, et Teid kaitsta, ei saa me andmete edastamisel  nende turvalisust garanteerida ega võta endale vastutust, kui keegi saab sellele volitamata juurdepääsu. Kõigi andmete edastamine meie Veebilehe kaudu toimub Teie enda vastutusel. Kui me oleme Teie andmed kätte saanud, siis kasutame rangeid meetodeid ja turvameetmeid, et takistada neile volitamata juurdepääs.

Teie isikuandmete töötlemine lõpetatakse, kui see pole enam vajalik. Andmete säilitusperiood on seotud Teie nõusoleku, Teiega seotud lepingu, meie õigustatud huvi või muu seaduses sätestatud alusega.

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Teilt kogutud isikuandmeid võidakse edastada ja hoida väljaspool Euroopa Liitu („EL“) ja/või Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“). Samuti võivad neid andmeid töödelda meie heaks või mõne meie tarnija heaks töötavad töötajad, kes tegutsevad väljaspool ELi ja/või EMPd. Sellised töötajad võivad tegeleda Teie tellimuse töötlemisega, Teie makseandmetega ja tugiteenuste osutamisega. Oma isikuandmeid sisestades nõustute nende sellise edastamise, hoidmise ja töötlemisega. Me teeme kõik vajaliku ja mõistliku, et Teie andmeid töödeldaks turvaliselt ja kooskõlas käesolevate Privaatsuspõhimõtetega.

Andmete edastamine saab toimuda ainult siis, kui kolmas riik tagab isikuandmete kaitse piisava taseme või on sertifitseeritud ametliku andmekaitseraamistiku alusel või kui seadus annab mõne muu aluse andmete edastamiseks. Teie taotlusel anname Teile rohkem informatsiooni, milliseid Teie isikuandmeid edastatakse kolmandatesse riikidesse.

Teie isikuandmete avaldamine

Võime avaldada Teie isikuandmeid mis tahes ettevõttele Bite kontsernis, et see ettevõte saaks anda teavet toodete ja teenuste kohta, mis võiksid Teid huvitada. Meie ja/või eelpool kirjeldatud ettevõtted võime Teiega kontakteeruda e-posti, tavaposti, telefoni, SMSide kaudu või edastada Teile personaalseid pakkumisi sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Bite kontserni ettevõtted, kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele, järgivad käesolevaid Privaatsuspõhimõtteid.

Me võime avaldada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui meil on mõistlik alus arvata, et nende andmete avaldamine on vajalik:

 • kui me müüme või ostame mis tahes äri või varasid, siis võime Teie isikuandmeid potentsiaalsele ostjale või müüjale avaldada;
 • kui Go3 Baltics-i või olulise osa selle varadest omandab kolmas isik, siis on üks võõrandatavatest varadest Go3 Baltics-i klientide isikuandmed;
 • kui peame avaldama või jagama Teie isikuandmeid, et täita mistahes seaduslikku kohustust, eeskirja, õiguslikku menetlust või valitsusasutuse nõuet või et jõustada või kohaldada meie Üldtingimusi, sealhulgas uurida potentsiaalseid rikkumisi. See hõlmab teabe vahetamist teiste ettevõtet ja organisatsioonidega, et vältida pettusi ja vähendada krediidiriski, avastada või vältida ebaseaduslikke või kahtlustatavalt ebaseaduslikke tegevusi või turva- või tehnilisi probleeme või muul moel nende vastu võidelda.

Võime kasutada kogutud teavet selleks, et jälgida, kuidas Te Teenust kasutate, eesmärgiga aidata meil Teenust paremaks teha, samuti võime anda selliseid kogutud andmeid kolmandatele isikutele, nagu sisu pakkujatele, kellega me koostööd teeme, või reklaamijatele. Selline kogutud info ei sisalda isikuandmeid.

Samuti võime kasutada kolmandatest isikutest ettevõtteid, kes meile teenuseid osutavad, näiteks osutavad taristu ja IT teenused (muuhulgas andmete hoidmine ja voogülekannete kvaliteedi jälgimine), töötlevad krediitkaarditehinguid, osutavad klienditeenindust, koguvad andmeid võlaanalüüsi ja täiustamise kohta ning klientide päringute kohta ning teostavad muid statistilisi analüüse. Neil ettevõtetel võib olla juurdepääs Teie andmetele, et oma teenuseid osutada. Me ei volita neid ettevõtteid Teie isikuandmeid kasutama ega avaldama, välja arvatud meile vajalike teenuste osutamiseks.

Kui Te ei soovi meie turunduspakkumisi saada, võite oma eelistusi igal ajal muuta iseteeninduskeskkonnas, kui see on saadaval Teie poolt valitud Teenusel. Saate valida, kas soovite turunduspakkumisi saada erinevate sotsiaalmeedia kanalite kaudu ja / või soovite turunduspakkumisi saada uudiskirjade, telefoni, SMS-i või muude elektrooniliste vahendite teel. Samuti saate enda õigusi teostada, pöördudes meie poole Teile sobival ajal e-posti aadressil andmekaitse@tv3.ee. Pange tähele, et Te ei saa loobuda teatud kirjavahetusest meiega, näiteks seoses Teie konto tehingutega või uuendustega meie Teenustes, mida Te tellite.

Suhtlus erinevate sotsiaalmeedia kanalite kaudu: näiteks võimaldavad mõned kolmandate osapoolte veebilehed ja rakendused jõuda meie kasutajateni meie pealkirjade ja teenuste veebipõhiste tutvustustega, saates kolmandale osapoolele privaatsust kaitsva tunnuse. Privaatsuse kaitsetähis tähendab, et teisendame algset teavet (näiteks e-posti aadressi või telefoninumbrit) väärtuseks, et hoida algset teavet avalikustamata. Kolmas osapool võrdleb privaatsuse kaitsetunnust oma andmebaasis olevate identifikaatoritega ja vaste toimub ainult siis, kui olete kasutanud sama identifikaatorit (näiteks e-posti aadressi) meie ja kolmanda osapoolega. Kui leidub vaste, saame siis valida, kas saata Teile antud reklaamiteade selle kolmanda osapoole saidil või rakenduses või mitte. Saate sellest loobuda iseteeninduskeskkonnas.

Suhtlus telefoni, SMS-i või muude elektrooniliste vahendite kaudu: saate uudiskirjadest loobuda, klõpsates e-kirja jaluses olevale tellimuse tühistamise lingile, võite telefoni teel, SMS-ide vastuvõtmisel vastuväiteid esitada või valida, kuidas soovite pakkumisi saada iseteeninduskeskkonnas.

Veebirakenduse teavitused, kui vastav võimalus on pakutud: teatud Teenuste või toodete puhul saate valida, kas saada veebirakenduse teavitusi. Mõnes seadme operatsioonisüsteemis registreeritakse Teid teavituste saamiseks automaatselt. Kui otsustate hiljem, et ei soovi enam neid teavitusi saada, saate nende väljalülitamiseks kasutada oma mobiilseadme seadmete funktsioone.

Teie Home3 konto ühendamine Teie sotsiaalmeedia kontoga

Saate oma sotsiaalmeedia konto, nt Facebooki konto, ühendada oma Home3 kontoga. Kui otsustate oma sotsiaalmeedia konto Home3 kontoga ühendada, siis kogume selle konto kohta mõningaid andmeid, mida võidakse mõnel eelkirjeldatud viisil kasutada.

Me ei võta vastutust sisu eest, mis tuleb teenustest ja mis ei kuulu Go3 Baltics-le, ega andmete eest mida Te nende teenustega jagate või neile edastate. Kui kasutate kolmandate isikute teenuseid, siis peaksite lugema nende privaatsuspõhimõtteid, et teada saada, kuidas nad Teilt kogutavaid andmeid kasutavad.

Juurdepääs teistele veebilehtedele

Mõningatel juhtudel võib meie Veebileht sisaldada viiteid veebilehtedelt ja veebilehtedele, mis kuuluvad teistele Bite kontserni ettevõtetele, meie võrgustikupartneritele, reklaamijatele ja tütarettevõtetele. Kui külastate mõnda neist veebilehtedest, siis pidage silmas, et neil veebilehtedel on oma privaatsuspõhimõtted ja meie ei vastuta nende tingimuste eest. Lugege kindlasti nende privaatsuspõhimõtted läbi, enne kui neile veebilehtedele oma isikuandmeid esitate.

Andmesubjekti õigused

Oma isikuandmete suhtes on Teil järgnevad õigused:

 • õigus tutvuda enda andmetega. Teil on õigus saada meilt teavet selle kohta, kas Teie isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning juhul kui töötlemine leiab aset, siis sellisel juhul tutvuda isikuandmete ja teabega, mis on sätestatud seadustes;
 • õigus andmete parandamisele;
 • õigus andmete kustutamisele, näiteks, kui andmed ei ole enam vajalikud või kui Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul, kuid Te olete enda nõusoleku tagasi võtnud ja meil ei ole muid õiguslikke aluseid Teie andmete töötlemiseks;
 • õigus piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil me hindame, kas Teil on õigus oma andmete kustutamisele;
 • õigus saada ja soovi korral edastada teistele vastutavatele töötlejatele struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete meile esitanud ja mida me töötleme automatiseeritult Teie nõusoleku või Teiega sõlmitud lepingu alusel;
 • õigus esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise kohta, mis põhineb õigustatud huvil, sh profileerimise kohta, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et töötleme andmeid mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil; õigus esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse otseturundusega;
 • õigus võtta enda nõusolek tagasi igal ajal, ilma, et see mõjutaks sellele eelneva töötlemise õiguspärasust;
 • õigus sellele, et Teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju.
IP-aadressid

Kui sellised andmed on kättesaadavad, siis võime koguda andmeid Teie arvuti kohta, nagu näiteks Teie IP-aadress, operatsioonisüsteem ja platvorm, rakendus, mängija versioon ja brauseri tüüp, samuti ühenduse kiirus ja internetiteenuse pakkuja, seadme tüüp, mudel ja MAC-aadress. Neid andmeid kasutab meie süsteemiadministraator ja nende alusel koostatakse aruanded meie reklaamiandjatele. Need on statistilised andmed meie kasutajate tegevuste ja korrapärade kohta internetis, mis ei võimalda ühtegi isikut eraldi tuvastada.

Privaatsuspõhimõtete muudatused

Kõikidest tulevastest muudatustest meie Privaatsuspõhimõtetes antakse teada sellel veebilehel, vt eelpool. Sobivusel teatatakse Teile neist ka e-posti teel kooskõlas meie Üldtingimustega. Kõik muudatused jõustuvad viivitamata, välja arvatud olemasolevate klientide osas, kelle suhtes hakkavad muudatused kehtima 30 päeva pärast, alates nende teatavakstegemist, kui ei ole sätestatud teisiti.

Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele www.aki.ee), kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemine rikub Teie õigusi või seadust.

Andmekaitsespetsialist

Go3 Baltics on määranud andmekaitsespetsialisti, kellega on Teil võimalus ühendust võtta, kui Teil on küsimusi Go3 Baltics-i andmete töötlemise põhimõtete või praktika kohta.

Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed on järgmised:

Peterburi tee 81, 13816 Tallinn, Eesti, viitega “Andmekaitsespetsialist”, e-post: andmekaitse@tv3.ee

Redaktsioon

Vaadake meie Küpsiste kasutamise põhimõtteid, et saada teada, kuidas me küpsiseid kasutame ja samuti lugege Lepingutingimusi.

Käesolevad Privaatsuspõhimõtted kohalduvad 14. maist 2024.

Eelmine redaktsioon kättesaadav siit.

1 / 3
gallery img
close
next

Teade edukalt edastatud

Sinu kiri on edastatud, täname!

close